Organizare de santier

Organizare de santier

  • 2022-07-27 14:06:32

Delimitare si acces santier

Santierul se va delimita perimetral. Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta.

Accesul in santier este controlat , la poarta, va avea in mod obligatoriu o zona de curatire a vehicolelor care ies din santier (gratar, etc.). La intrarea in santier se va amplasa o cabina poarta in care va exista permanent personal de paza, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Obligatia organizarii, contractarii si asigurarii serviciilor revine departamentului Antrepiza care va executa organizarea de santier.

Circulatia in interiorul santierului

Intregul personal care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorii au urmatoarele obligatii:

-          In incinta santierului se poarta permanent EIP;

-          Vizitatorii nu vor circula neinsotiti;

-          Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

-          Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de actiune a unui echipament tehnic, langa materialele depozitate si stivuite, in zona de lucru – fara sarcina de munca, etc.;

-          Limita maxima de viteza pentru pirculatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10km/h. In spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza este de 5km/h, iar in prezenta lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa circulatia se face numai cu pilotaj;

-          Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazurilor in care conducatorul auto are vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.

Asigurarea iluminatului in incinta santierului

Iluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distributie. Acestea vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfasurariiproceselor de munca in conditii de securitate. Nu se admit instalatii de iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua electrica de alimentare. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispositive de protectie.

Dotari social-sanitare in incinta santierului

Personalul de conducere a antreprenorului si subantreprenorului isi desfasoara activitatea in containere tip birou. Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafata, conditiile si utilitatile necesare. Amplasarea acestora se va face conform planului de organizare santier.

Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate.

Containerele vor fi utilate si dotate corespunzator. Obligatia asigurarii containerelor pentru birouri si activitati social-sanitare revine fiecarui subantreprenor in parte.

Dotarea santierului cu truse sanitare si de prim-ajutor

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar sufficient de truse sanitare si de prim-ajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de material igienico-sanitare sit ruse de prima interventie revine fiecarui subantreprenor pentru lucratorii proprii, daca prin contractile si conventiile dintre parti nu se prevede altfel.

Modul de organizare a interventiei in caz de necessitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui subantreprenor si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea cerintelor legale si vor fi descries in Planul propriu de SSM.

Dotarea santierului cu mijloace pentru stingerea incendiilor

In incinta santierului se vor organiza puncte de interventie SU dotate cu stingatoare corespunzatoare. In zona spatiilor de depozitare a materialelor, in special a celor inflamabile (identificate si tinute sub control) stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in termen de valabilitate.

Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui subantreprenor si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea cerintelor legale si vor fi descries in Planul propriu de SSM.

Depozitarea materialelor in incinta santierului

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Fiecare subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii.

Depozitele constau in spatii libere, delimitate pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si in containere magazii metalice pentru materialele care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Pentru produsele chimice si inflamabile se vor prevedea spatii separate si conditii specific de depozitare.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu etc.,dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor efectua numai sub conducerea unui responsabil instruit pentru acest scop si cunascator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele se vor ordona dupa specificul lor in stive sau gramezi.

 Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deseurile rezultate din activitate se vor colecta din frontal de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctual de colectare din incinta santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al SSM.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incalcarea acestei prevederi revine antreprenorului general. Gestiunea, evacuarea si eliminarea/ valorificarea acestora se va face in conformitate cu prevederile legale.

Echipamente de munca

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta santierului pe perioada realizarii lucrarilor se vor afla echipamente tehnice diverse.

Echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor sun corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei in exploatare.

Personalul deservent are calificarea si pregatirea adecvata, este informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali a echipamentelor de munca si sunt instruiti corespunzator din punct de vedere professional asupra tehnologiilor si modul de exploatare al echipamentelor si al SSM. Pentru meseriile care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari specific ale personalului, acestea sunt obtinute si valabile.

Fiecare subantreprenor este direct raspunzator pentru echipamentele si personalul propriu si va inainta antreprenorului de specialitate si general Lista echipamentelor tehnice utilizate pe santier si Lista personalului autorizat si meseriilor autorizate din santier.

Executarea lucrarilor pe timp de noapte

Programul normal de lucru in santier este pe timp de zi, in cazuri deosebite, cand executarea unor lucrari necesita lucrul pe timp de noapte, acestea se pot desfasura cu luarea urmatoarelor masuri:

-          Iluminat corespunzator, care asigura o vizibilitate optima pe intreaga suprafata a zonei de lucru

-          Dotarea personalului cu mijloace de ridicat cu EIP reflectorizant;

-          Dotare cu lumini amijlocului de ridicat;

-          Iluminare locala cu lampi portabile a zonei de lucru;

-          Iluminare separata a locurilor de depozitare a materialelor si elementelor de constructii ce se manipuleaza;

-          Iluminare corespunzatoare a cailor de acces.

Necesarul de energie electrica si apa vor fi asigurate prin bransamente provizorii de la reteaua de utilitati stradale.

Dupa terminarea lucrarilor executantul va retrage obiectele de santier si va lasa terenul curat.

Pe perioada lucrarilor, antreprenorul  este obligat sa respecte toate prevederile reglementarilor   tehnice in vigoare, referitoare la protectia muncii (materiale de protectie, instructaj, sprijiniri, etc.) si prevenirea incendiilor.

Cauti casa de vis?

Iti oferim tot ce ai nevoie pentru a o gasi!